Karori store & ATM

Shop 10, Karori Mall, 250 Karori Rd, Karori, Wellington

Store Features

  • Kids’ zone

Atm Features

  • Accepts deposits